Comunicat de suport de La Capçalera Barcelona a Rebel·lió Atenció Primària // Comunicado de apoyo de La Capçalera-Barcelona a Rebel·lió Atenció Primària

24 de agosto de 2017

El passat mes de març, arrel de la indignació dels treballadors del CAP Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat, es va engegar el moviment Rebel·lió Atenció Primària. Des de La Capçalera Barcelona volem donar el màxim suport a la iniciativa, reconeixem les seves demandes així com la necessitat d’un moviment d’aquestes característiques per a impulsar la lluita contra les retallades en sanitat i per a convertir l’Atenció Primària en l’eix vertebrador del sistema sanitari.

Creiem que el sorgiment de Rebel·lió Atenció Primària respon a la manca d’una estratègia mobilitzadora contundent contra el deteriorament del sistema sanitari per part dels sindicats, les societats científiques i els partits polítics que es manifesten a favor de la sanitat pública. Reconeixem un fil conductor amb l’esperit del 15M en reivindicar el bé comú, l’organització assembleària i la mobilització al carrer com a eina indispensable per assolir els nostres objectius.

Destaquem també com a molt positiu que no es tracti d’una plataforma corporativista, sinó que aplega al conjunt de professionals de l’Atenció Primària així com als usuaris.

Des de que va sorgir Rebel·lió Atenció Primària ja s’han adherit 70 CAPs al manifest, s’han realitzat dues assembles generals, s’han organitzat comissions, s’ha impulsat el manifest Enfortim Primària conjuntament amb altres organitzacions i el que és més important, hem sortit professionals i usuaris a concentrar-nos davant dels CAPs en un parell d’ocasions. Ens identifiquem profundament amb aquest esperit de lluita, només amb la mobilització a peu de carrer podrem aconseguir victòries als despatxos.

Rebel·lió Atenció Primària denuncia la sobrecàrrega assistencial, les llistes d’espera excessivament llargues, l’excés de treball burocràtic, la medicalització de la vida quotidiana, l’hospitalcentrisme, la desmotivació del personal sanitari i de suport donat el context en que treballem, l’existència d’una història clínica  adreçada més a la gestió que a la clínica, retribucions insuficients i retallades en aquestes, nul·la cobertura d’absències per baixes o vacances i un sistema d’incentius per objectius pervers.

La realitat dels professionals joves és especialment sagnant. La nota predominant un cop es finalitza el període universitari o de formació sanitària especialitzada és encadenar contractes precaris un darrera l’altre. Cal denunciar que aquests contractes no només són un atac a les condicions laborals dels treballadors joves, sinó que van també en contra de la longitudinalitat (l’atenció continuada al llarg de la vida per un mateix professional). Sent aquest l’eix que dona sentit a la Infermeria o Medicina Familiar i Comunitària, els contractes precaris són per tant també un atemptat contra la salut dels pacients.

Des del govern de la Generalitat de Catalunya els hi encanta dir que l’Atenció Primària és l’eix del sistema, engegar nous plans sense el consens dels professionals ni la dotació pressupostària necessària així com donar rodes de premsa on s’enganya a la població. No ens creiem les seves mentides. Ni l’Atenció Primària és ni hi ha cap interès en que sigui el centre del sistema, ni s’està desprivatitzant la sanitat pública, ni s’està acabant amb les retallades en personal i infraestructures. Volem fets i no paraules, i per això seguirem endavant en la nostra lluita en defensa de la sanitat pública. Cap taula de diàleg ni estratègia nacional d’atenció primària ens aturarà fins que no veiem els nostres objectius assolits.

PER UNA SANITAT 100% PÚBLICA I AMB L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT COM A VERITABLE EIX DEL SISTEMA!

NO A LES RETALLADES!

VISCA REBEL·LIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA!


1. Com així ho desmotra la nota recentment publicada pel FOCAP “La serp que ens menja” https://focap.wordpress.com/2017/07/11/la-serp-que-ens-menja/#more-4932 .

El pasado mes de marzo, a raíz de la indignación de los trabajadores del CAP Can Vidalet de Esplugues de Llobregat, se puso en marcha en movimiento Rebel·lió Atenció Primària. Desde La Capçalera Barcelona queremos manifestar nuestro máximo apoyo a esta iniciativa, reconocemos sus demandaS así como la necesidad de un movimiento de estas características para impulsar la lucha contra los recortes en sanidad y para convertir la Atención Primaria en el eje vertebrador del sistema sanitario.

Creemos que el surgimiento de Rebel·lió Atenció Primària responde a la falta de una estrategia movilizadora contundente contra el deterioro del sistema sanitario por parte de los sindicatos, sociedades científicas y los partidos políticos que se posicionan a favor de la sanidad pública. Reconocemos el hilo conductor con el espíritu del 15M en reivindicar el bien común, la organización asamblearia Y la movilización en la calle como herramienta indispensable para conseguir nuestros objetivos.

Destacamos también como muy positivo que no se trate de una plataforma corporativista, sino que integra al conjunto de profesionales de la Atención Primaria así como a los usuarios.

Desde que surgió Rebel·lió Atenció Primària ya se han adherido 70 CAPs (Centros de Atención Primaria) al manifiesto, se han realizado dos asambleas generales, se han organizado comisiones, se ha impulsado el manifiesto Enfortim Primària conjuntamente con otras organizaciones y lo que es más importante, hemos salido profesionales y usuarios a concentrarnos delante de los CAPs en un par de ocasiones. Nos identificamos profundamente con este espíritu de lucha, únicamente con la movilización a pie de calle podremos conseguir victorias en los despachos.

Rebel·lió Atenció Primària denuncia la sobrecarga asistencial, las listas de espera excesivamente largas, el exceso de trabajo burocrático, la medicalización de la vida cotidiana, el hospitalcentrismo, la desmotivación del personal sanitario y de soporte dado el contexto en que trabajamos, la existencia de una historia clínica dirigida más a la gestión que a la clínica, retribuciones insuficientes Y recortes en estas, nula cobertura de ausencia por bajas o vacaciones y un sistema de incentivos por objetivos perverso.

La realidad de los profesionales jóvenes es especialmente sangrante. La nota predominante una vez se finaliza el periodo universitario o de formación sanitaria especializada es encadenar contratos uno tras otro. Es necesario denunciar que estos contratos no solo son un ataque a las condiciones laborales de los trabajadores jóvenes, sino que también van en contra de la longitudinalidad (atención continuada a lo largo de la vida por un mismo profesional). Siendo este el eje que da sentido a la Enfermería o Medicina Familiar Y Comunitaria, los contratos precarios son por tanto también un atentado contra la salud de los pacientes.

Desde el gobierno de la Generalitat de Catalunya les encanta decir que la Atención Primaria es el eje del sistema, iniciar nuevos planes sin el consenso de los profesionales ni la dotación presupuestaria necesaria así como dar ruedas de prensa donde se engaña a la población. No nos creemos sus mentiras. Ni la Atención Primaria es ni hay ningún interés en que sea el centro del sistema sanitario, ni se está desprivatizando la sanidad pública, ni se está acabando con los recortes en personal e infraestructuras. Queremos hechos y no palabras, y por eso seguiremos adelante en nuestra lucha en defensa de la sanidad pública. Ninguna mesa de diálogo ni estrategia nacional de atención primaria nos detendrá hasta que no veamos nuestros objetivos conseguidos.

¡POR UNA SANIDAD 100% PÚBLICA Y CON LA ATENCIÓN PRIMARIA COMO VERDADERO EJE DEL SISTEMA!

¡NO A LOS RECORTES!

¡VIVA REBEL·LIÓ ATENCIÓ PRIMARIA!


1. Como así lo demuestra la nota recientemente publicada por el FOCAP (Fòrum Català d’Atenció Primària) “La serp que ens menja” https://focap.wordpress.com/2017/07/11/la-serp-que-ens-menja/#more-4932 .

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *